Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

iPPS – iUP Uredsko poslovanje

Sustav upravljanja dokumentima iUP – internet Uredsko poslovanje razvijeno je u najnovijoj .Net Microsoft tehnologiji, naslonjeno na Microsoft Sharepoint platformu.Svi dokumenti su pohranjeni na našim serverima te dostupni u bilo kojem trenutku sa bilo koje lokacije.
Idealno za dislocirane tvrtke i ustanove koje imaju dislocirane timove koji pristupaju istim dokumentima!

Uredba o Uredskom poslovanju određuje da se svi dokumenti moraju digitalno obrađivati, pohranjivati i distribuirati. Javnopravna tijela dužna su sa svim fizičkim i pravnim osobama komunicirati primarno digitalnim putem, te su dužna međusobno povezati svoje informacijske sustav uredskog poslovanja i službene evidencije.

Izmjene koja donosi Uredba o uredskom poslovanju:
- Digitalno zaprimanje svih pismena koje dolaze od stranaka , skeniranje papirnatih pismena ili zaprimanje preko emaila
- Uvođenje elektronskog potpisa i pečata kao zamjena za vlastoručni potpis i fizički pečat
- Digitalna distribucija pismena unutar ustanove, zaprimanje u rad i dodavanje prava pristupa, kao i digitalna obrada pismena nalaže da se sve službe i službenici moraju svoj rad integrirati unutar jedinstvenog sustava uredskog poslovanja
- Jedinstveni identifikator interoperabilnosti pismena koji garantira jedinstvenost pismena unutar sustava Uredskog poslovanja i na razini Republike Hrvatske
- Otprema akta se odvija elektroničkim putem i akt mora biti u obliku koji onemogućava promjenu njegovog sadržaja.iUP – Uredsko poslovanje je potpuno usklađeno sa Uredbom o uredskom poslovanju koja stupa na snagu 01.01.2023.:
- Urudžbiranje i klasificiranje dokumenata
- Elektronski potpis i pečat
- Vođenje neupravnih i upravnih postupaka I. i II. stupnja
- Zaprimanje dokumenata direktno preko emaila, te slanje dokumenata primatelju direktno iz sustava iUP
- Direktno skeniranje dokumenata te njihovo učitavanje i spremanje u sustav
- Optičko prepoznavanje teksta svih pismena
- Izrada dokumenata iz predložaka
- Razmjena dokumenata prema drugim JPT-ima preko sustava e-Delivery
- Spajanje na državne informacijske sustave NIAS, e-Građani, OIB
- Digitalna Arhiva svih protokoliranih dokumenata
- Verziranje i čuvanje povijesti izmjena na svakom pojedinom dokumentu
- Direktna integracija sa Microsoftovim Office alatima (Word, Excell, Powerpoint…) - tekstualni dokument ili pismeno moguće je direktno iz sustava otvoriti u Word, izmijeniti te spremiti izmjene, sve se odvija direktno na serveru i sustav čuva jedinstvenost dokumenta koji se obrađuje.
- Pogodno za Javno pravna tijela i ostala ustanove čiji su osnivači JPT, kao i privatne tvrtke koje nisu u javnom sektoru koje žele ubrzati i pojednostavniti obradu papirologije i dokumentacije unutar svoje organizacije.Uvođenje iUP – Uredskog poslovanja u rad:
- Pristupne korisničke račune otvorimo po zahtjevu korisnika za sve službenike unutar ustanove te pripremimo na osnovni set podataka sa kojim se može krenuti u rad
- Obavi se osnovna obuka korisnika za rad na aplikaciji te se pripreme svi potrebni certifikati za potpis i pečat
- Definiraju se ovlasti svih službenika, taj dio može preuzeti i službenik Administrator unutar tvrtke ili ustanove
- Izrade se svi potrebni predlošci
- Donese se Plan klasifikacijskih oznaka
- Obavi se potrebno spajanje na servise (NIAS, e-građani, OIB, e-Delivery)
- Spremni ste za korištenje!
- Iznimno ažurna i dostupna podrška u radu, te iscrpne upute za rad na sustavu

iUP – Uredsko poslovanje je cloud SEUP te se koristi po principu mjesečnog najma u koji je uključena podrška, pohrana i backup svih podataka, ažuriranja i nadogradnje aplikacije.

Nema inicijalnog troška za plaćanje licenci, već se dogovori cijena mjesečnog najma na osnovnu broja korisnika!

iUP – Uredsko poslovanje je dio cloud ERP sustava iPPS – te omogućuje potpunu integraciju sa računovodstvenim modulima sustava te tok dokumenata između uredskog poslovanja i računovodstva i financija. Sustav omogućava protokoliranje ugovora, e-računa, e-narudžbenice, e-otpremnice te lak prijenos u računovodstvene module i njihovu računovodstvenu obradu.

Za demo verziju, prezentaciju ili bilo kakva pitanja slobodno nam se obratite. Sa zadovoljstvom ćemo Vam predstaviti iUP-Uredsko poslovanje i cloud ERP sustav iPPS!